ANGRY BIRDS (37)
BIURKA Z REGULACJĄ (4)
KOT PUSHEEN, PUSHEEN CAT (15)
MINIONKI, MINIONS (6)
MONSTER HIGH (9)
PIASEK KINETYCZNY
SPRYTNA PLASTELINA, MYŚLĄCA MASA
test
test
SMART KID BELT (1)
PLANES - SAMOLOTY (6)
IZABELA & FRIENDS (4)
MANCHESTER UNITED (4)
CARS (3)
KUBUŚ (15)
SPIDERMAN (17)
DAKAR (1)
MASKOTKI - GUND (13)
HELLO KITTY (15)
MYSZKA MINNIE (3)
WYPRZEDAŻE - OKAZJE (105)
Kot PUSHEEN PODUSZKA DWUSTRONNA ZAMKNIJ, OTWÓRZ OCZKA 44x32 cm
Kot PUSHEEN PODUSZKA DWUSTRONNA ZAMKNIJ, OTWÓRZ OCZKA 44x32 cm
99,00zł
szukany produkt
Wyszukiwanie zaawansowane
  Wysyka i zwroty
  Bezpieczestwo
  Korzystanie z serwisu
  Kontakt
Regulamin

Regulamin e-sklepu GANDALF


Najwaniejsze informacje dla Konsumentów obowizujce od 25 grudnia 2014

 

Ponisze informacje zaczone zostay zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Dz. U. z 2014 r., poz. 827.

 

 

Sklep internetowy na stronie www.gandalf-ab.pl prowadzony jest przez Firm:

GANDALF  ANDRZEJ BACZYSKI, 01-355 WARSZAWA, UL. CZUMY 12/11, NIP: 527-172-69-93 zarejestrowana zostaa przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 378735,

 

Miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej, oraz miejsce odbiorów osobistych i przyjmowania zwrotów i reklamacji:

 

GANDALF ANDRZEJ BACZYSKI

UL.PRZEJAZD 1

05-082 STARE BABICE

telefon: 22/796-13-13

mobile: 692-391-276, 502-608-222

fax: 22/722-02-92

emai: info@gandalf-ab.pl

oraz: gandalf-ab@wp.pl

 

Jestemy do Pastwa dyspozycji od poniedziaku do pitku w godz. 8.30 - 16.30.

 

 

SOWNICZEK

 

Sprzedawca – Firma GANDALF  ANDRZEJ BACZYSKI, 01-355 WARSZAWA, UL. CZUMY 12/11, NIP: 527-172-69-93 zarejestrowana zostaa przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 378735, posugujc si dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej info@gandalf-ab.pl oraz numerem telefonu 22/796-13-13

 

Sklep GANDALF – prowadzony na stronie www.gandalf-ab.pl, przez Firm Gandalf Andrzej Baczyski sklep internetowy

 

Kupujcy, Klient – osoba fizyczna posiadajca pen lub ograniczon zdolno do czynnoci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej ale posiadajca zdolno prawn, korzystajca ze Sklepu Internetowego Gandalf – kraina prezentów w tym w szczególnoci dokonujca zakupów. 

 

Konsument - klient bdcy osob fizyczn, dokonujcy zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwizanym bezporednio z jego dziaalnoci gospodarcz lub zawodow (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

 

 

Formy patnoci stosowane w naszym sklepie

 

1. Patno przy odbiorze - Kupujcy paci kurierowi odbierajc zamówiony towar;
2. Patno zwykym przelewem bankowym na rachunek Firmy, BZW BK
98 1090 1056 0000 0000 0609 4731

3. Gotówka – przy odbiorze osobistym

 

 

Formy dostawy

 

1. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty bez wad w sposób wskazany przez Kupujcego w formularzu zamówienia.
2. W przypadku, gdy Kupujcy zaznaczy w formularzu zamówienia pozycj "Kurier" dostarczenie zamówionego Towaru nastpi za porednictwem podmiotu wiadczcego usugi kurierskie, przy czym orientacyjny termin dostawy wynosi bdzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjcia zamówienia (na terenie Polski).

 

 

Koszty dostawy

 

Koszty dostawy wynosi 11z - przesyka kurierska, oraz 13z przesyka kurierska za pobraniem. Przesyk klient paci jednorazowo (11z lub 13z) bez wzgldu na ilo zamówionych produktów.

 

1. Sprzedawca owiadcza, e obowizujc Kupujcego cen sprzeday poszczególnych towarów jest cena podana w sklepie w momencie zoenia zamówienia przez Kupujcego. Ceny te s cenami brutto i obejmuj podatek od towarów i usug w stawce obowizujcej w chwili realizacji zamówienia.
2. W przypadkach opisanych w pkt. 2 w podtytule : Formy dostawy - opaty nalene za dostarczenie zamówionych towarów ponosz:
a. w przypadku wybrania opcji "Kurier" - Kupujcy w wysokoci (zgodnie z cennikiem podanym w ofercie) za porednictwem Sprzedawcy na rzecz podmiotu wiadczcego usugi kurierskie, a w przypadku jeeli warto zamówienia wynosi powyej 200 z brutto - Sprzedawca;

 

Prawo odstpienia od umowy

 

1. Konsument moe odstpi od umowy sprzeday produktu zakupionego w sklepie internetowym Sklepie „GANDALF na stronie www.gandalf-ab.pl w cigu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjtkiem kosztów okrelonych w ust. 2 poniej. Bieg terminu do odstpieniu od umowy rozpoczyna si:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

2. Bezporedni koszt zwrotu produktu w wyniku odstpienia ponosi Konsument. Jednoczenie Konsument ponosi odpowiedzialno za zmniejszenie wartoci produktu bdce wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczajcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.
3. Konsument, który odstpi od umowy ma obowizek zwróci produkt Sprzedawcy, niezwocznie, jednak nie póniej ni 14 dni od dnia odstpienia od umowy. Konsument moe zwróci przedmiot zamówienia w caoci lub czci.

 

Aby odstpi od umowy zawartej Z firm Gandalf Andrzej Baczyski, naley zoy Sprzedawcy stosowne owiadczenie woli, wysyajc je na adres e-mail: info@gandalf-ab.pl, lub na adres pocztowy: GANDALF ANDRZEJ BACZYSKI, UL.PRZEJAZD 1, 05-082 STARE BABICE.

Kupujcy moe skorzysta ze wzoru odstpienia od umowy, zamieszczonego poniej. Przesyk naley nada na adres GANDALF ANDRZEJ BACZYSKI, UL.PRZEJAZD 1, 05-082 STARE BABICE.

Wzór owiadczenia o odstpieniu od umowy (owiadczenie to naley wypeni i odesa tylko w przypadku chci odstpienia od umowy):

 

[adres sprzedajcego]

Ja [imi, nazwisko kupujcego] niniejszym informuj o moim odstpieniu od umowy sprzeday nastpujcych rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery]. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów[data].

Imi i nazwisko: [imi i nazwisko kupujcego]

Adres: [adres kupujcego]

Data: [data odstpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeeli formularz jest wysyany w wersji papierowej]

Numer rachunku bankowego do zwrotu rodków

 

4. Sprzedawca ma obowizek niezwocznie przesa Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania owiadczenia o odstpieniu od umowy zoonego w sposób, o którym mowa w pkt. 3.
5. Sprzedawca ma obowizek niezwocznie, nie póniej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania owiadczenia Konsumenta o odstpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego patnoci, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu patnoci przy uyciu takiego samego sposobu zapaty, jakiego uy Konsument, chyba e Konsument wyranie zgodzi si na inny sposób zwrotu, który nie wie si dla niego z adnymi kosztami.
6. Jeeli Sprzedawca nie zaproponowa, e sam odbierze przedmiot od Konsumenta, moe wstrzyma si ze zwrotem patnoci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesania, w zalenoci od tego, które zdarzenie nastpi wczeniej.
7. Jeeli Konsument wybra sposób dostarczenia towaru inny ni najtaszy zwyky sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc, Sprzedawca nie jest zobowizany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwraca Kupujcemu warto produktu + najniszy koszt dostawy tego towaru lub towarów.
8. Konsument ma obowizek zwróci towar Sprzedawcy lub przekaza go osobie upowanionej przez Sprzedawc do odbioru niezwocznie, jednak nie póniej ni 14 dni od dnia, w którym odstpi od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesanie towaru przed jego upywem. Konsument ponosi tylko bezporednie koszty zwrotu towaru.


9. Prawo odstpienia od umowy nie przysuguje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególnoci do umów:
a) wiadczenie Usug, jeeli Sprzedawca wykona w peni Usug za wyran zgod Konsumenta, który zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez Sprzedawc utraci prawo odstpienia od umowy;
b) w której przedmiotem wiadczenia jest Towar nieprefabrykowana, wyprodukowana wedug specyfikacji Konsumenta lub sucy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem wiadczenia s nagrania dwikowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecztowanym opakowaniu, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu;
d) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjtkiem umowy o prenumerat;
e) dostarczanie treci cyfrowych, które nie s zapisane na noniku materialnym, jeeli spenianie wiadczenia rozpoczo si za wyran zgod Konsumenta przed upywem terminu do odstpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc o utracie prawa odstpienia od umowy.

 

Warunki reklamacji

1. Sprzedawca odpowiedzialny jest wobec Klienta, jeeli dostarczony produkt ma wad fizyczn lub prawn (rkojmia), gdzie wad fizyczn jest niezgodno dostarczonych produktów z umow. Klient ma prawo do zoenia reklamacji w cigu 2  lat od daty wydania produktu przez Sprzedawc.
2. Sprzedawca  ustosunkuje si do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postpowania w cigu 14 dni kalendarzowych od zoenia reklamacji. Odpowied na reklamacj wysyana jest na podany przez Kupujcego adres e-mail bd na adres poczty tradycyjnej.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu do Sprzedawcy i opisem reklamacji. Uprzejmie prosimy o odesanie produktu za porednictwem Poczty Polskiej listem poleconym ekonomicznym lub paczk ekonomiczn

Klient moe skada Sprzedawcy reklamacje dotyczce zawartej Umowy pod adresem e-mail: info@gandalf-ab.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie zoona reklamacja powinna zawiera co najmniej:

·       imi, nazwisko, adres, adres e-mail Kupujcego,

·       dat zawarcia Umowy stanowicej podstaw reklamacji,

·       przedmiot reklamacji, ze wskazaniem dania Kupujcego,

·       wszelkie okolicznoci uzasadniajce reklamacj.

·       oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzgldnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupujcemu cen za towar.

Jeeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj uzupenienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedajcy zwraca si do skadajcego reklamacj o jej uzupenienie we wskazanym zakresie.


4. Reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji naley odesa na adres GANDALF ANDRZEJ BACZYSKI, UL.PRZEJAZD 1, 05-082 STARE BABICE


5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany produkt na penowartociowy lub jeeli wymiana nie bdzie moliwa zwróci naleno za reklamowany towar wraz z kosztami zwizanymi z odesaniem reklamowanego towaru w cigu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsya penowartociowy towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.
7. Klient nabywajcy produkt w celu zwizanym bezporednio z jego z dziaalnoci zawodow lub gospodarcz (Klient nie bdcy konsumentem) ma prawo zoy reklamacj stosownie do obowizujcych w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialno Firmy Gandalf Andrzej Baczyski z tytuu rkojmi za wady fizyczne produktów ogranicza si do kwoty, jak Klient zapaci Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

 

 

Realizacja zamówie

 

Informacje o realizacji zamówienia przesyane s automatycznie na kadym etapie (przyjcie zamówienia, otrzymanie wpaty, wysyka towaru) na podany przez Kupujcego adres email. Kupujcy samodzielnie moe sprawdzi w jakiej fazie realizacji jest zamówienie.

W razie pyta zapraszamy Pastwa do kontaktowania si drog elektroniczn lub pod który z podanych numerów telefonu

Dalej
... jest pusty
Adres e-mail:
Haso:

Nie pamitasz hasa?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
01.Kot PUSHEEN 22x32cm jednorożec ORYGINAŁ GUND
02.8209201 ANGRY BIRDS plecak do zerówki i pierwszej klasy
03.Kot PUSHEEN z donutem maskotka 25cm GUND 118lat with donut
04.75883-ASET101AB ANGRY BIRDS piórnik z wyposażeniem NAKLEJKI GRATIS
05.Kot PUSHEEN SYRENKA 31x19 ORYGINAŁ Gund NEW!
06.7599500 ANGRY BIRDS torba na ramię listonoszka duża
07.7647100-3 ANGRY BIRDS gumka do ścierania - 3szt w zestawie
08.KREDKI 4245312
09.201179 Spiderman piórnik 2 komory Hiszpania Wyprzedaż!
10.7637103 ANGRY BIRDS - gumki do ścierania 3szt
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Strona gwna Nowoci Regulamin Aktualny stan koszyka Pomoc Kontakt Moje konto